O WDPO

World Drone Pilots Organization (WDPO) jest organizacją NON-PROFIT utworzoną w celu reprezentowania interesów pilotów i operatorów dronów.

Celem WDPO jest:

 • harmonizacja i standaryzacja procesu wydawania zezwolenia na latanie UAV / RPAS na całym świecie,
 • współpraca z organami prawodawczymi w zakresie tworzenia regulacji związanych z użytkowaniem platform bezzałogowych,
 • działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
 • działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
  zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
  rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
  gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • stymulowanie zrównoważonego rozwoju technologii dronowych,
 • wspieranie sportu związanego z dronami,
 • rozwój nauki i nowoczesnych technologii,
 • podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Bezzałogowych Statków Powietrznych,
 • autoryzacja rekordów świata,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
  przyrodniczego,
 • działalność związana z popularyzacją oraz promocją wykorzystania nowoczesnych technologii w tym dronów do zadań związanych z ochroną środowiska,

WDPO jako organizacja reprezentująca interesy operatorów dronów, ośrodków szkoleniowych, producentów dronów, firm wykorzystujących drony w sposób komercyjny prowadzi dialog z organami państwowymi i międzynarodowymi takimi jak EuroCAE (WG73, WG93) Jarus, DG Move, których zadaniem jest tworzenie regulacji prawnych w zakresie bezzałogowych statków latających. Sytuacja, w której przepisy są tworzone wyłącznie przez wysokich urzędników europejskich (bez głosu podmiotu reprezentującego interesy pilotów dronów), jest niebezpieczna dla branży, ponieważ może prowadzić do barier, które uniemożliwiają dalszy rozwój dronów w Europie i na świecie.

WDPO wydaje licencje na drony z wpisami odzwierciedlającymi kompetencje posiadane przez ich posiadaczy. Licencje nie są uprawnieniami lotniczymi w rozumieniu przepisów prawa lotniczego. Licencja jest zaświadczeniem posiadanych kompetencji. Licencje plastikowe posiadają indywidualny numer seryjny oraz kod QR, co pozwala na identyfikację operatora w internetowej bazie danych - umożliwia to szybką weryfikację posiadanych uprawnień. WDPO udostępnia mapę firm zajmujących się technologiami bezzałogowymi dzięki czemu w łatwy sposób można odnaleźć potencjalnych partnerów branżowych.